Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden venturaholland b.v.

 

Op al onze transacties zijn de venturaholland leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te oost-brabant. Onder nummer: 51423812.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

Artikel 3 - Informatie, adviezen, verwerkingsvoorschriften

Artikel 4 - Overeenkomsten

Artikel 5 - Prijzen, facturering, betaling

Artikel 6 - Levering, levertijd en risico

Artikel 7 - Ontbinding, opzegging en annulering; retourzending

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 9 - Keuring, klachten

Artikel 10 - Garantie

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Niet- uitvoerbaarheid en Overmacht

Artikel 13 - Geheimhouding

Artikel 14 - Privacy

Artikel 15 - Overdracht- en verpandingsverbod

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken, diensten en/of uitvoering van opdrachten met VenturaHolland B.V. of de aan haar gelieerde vennootschappen of hun rechtsopvolger(s) en ondernemingen die hierop een beroep doen, hierna te noemen: ‘VenturaHolland ’.

 

Onder ‘Koper ’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of een buitenlands Handelsregister met wie VenturaHolland een overeenkomst van koop en/of opdracht aangaat of aan wie VenturaHolland een offerte uitbrengt of andere aanbieding doet.

 

 1. Toepasselijkheid en definities

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing op offertes en andere aanbiedingen van VenturaHolland en overeenkomsten tussen VenturaHolland en Koper en maken hiervan onlosmakelijk onderdeel uit. Deze zullen ook onderdeel uitmaken van nadien tussen VenturaHolland en Koper gesloten overeenkomsten, ook indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen of indien deze algemene voorwaarden niet ter hand worden gesteld.

Onder: “overeenkomst” wordt hierna naast een koopovereenkomst ook begrepen het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht.

Onder: “verwerkingsvoorschriften” wordt begrepen de door leveranciers van VenturaHolland of door VenturaHolland voorgeschreven wijze waarop de geleverde zaken dienen te worden opgeslagen, verwerkt, bevestigd c.q. anderszins behandeld of gebruikt, welke instructies door Koper strikt dient te worden opgevolgd en welke instructie bij doorverkoop van de geleverde zaken of verwerking daarvan bij de uitvoering van opdrachten door Koper ook dient te worden doorgelegd naar Koper van Koper en de partij die de door VenturaHolland geleverde zaken uiteindelijk in gebruik gaat nemen.

Onder “schriftelijk” wordt tevens elektronisch dataverkeer, zoals per e-mail, SMS of WhatsApp verstaan.

De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde algemene inkoop- en/of andere voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en andere op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of bij de overeenkomst behorende documenten, zoals, maar niet beperkt tot werkbeschrijvingen en tekeningen, prevaleren steeds deze algemene voorwaarden.

Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder, die door VenturaHolland in het kader van de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze voorafgaand aan het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk tussen VenturaHolland en Koper zijn overeengekomen.

VenturaHolland is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden acht (8) kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door VenturaHolland aan Koper zijn verzonden in werking.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen VenturaHolland en Koper in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Offertes en aanbiedingen

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle door VenturaHolland verstrekte offertes en aanbiedingen vrijblijvend en gebaseerd op dagprijzen. Offertes en aanbiedingen vervallen derhalve een dag na dagtekening.

VenturaHolland heeft het recht om een vrijblijvende offerte of andere aanbiedingen tot en met de derde (3e) werkdag na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Voor het geval VenturaHolland geen offerte of orderbevestiging verzendt, geldt de leverbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.

Iedere offerte is gebaseerd op de informatie, waaronder begrepen ontwerpen, tekeningen, berekeningen, technische gegevens en/of - beschrijvingen, die door of namens Koper is verstrekt. VenturaHolland is niet verantwoordelijk voor een ontwerp, tekening, berekening, materiaal keuze en - specificatie door of namens Koper. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en draagt het risico van onjuiste en/of onvolledige schriftelijke en/of mondelinge overdracht van informatie en VenturaHolland is voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

Tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle opgaven in offertes door VenturaHolland van ontwerpen, tekeningen, schetsen, berekeningen, afbeeldingen, monsters, technische gegevens en/of - beschrijvingen slechts vrijblijvend bij wijze van aanduiding, zonder dat de overeenkomst daaraan behoeft te beantwoorden of Koper daaraan rechten kan ontlenen. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, zijn afwijkingen mogelijk en worden deze door Koper geaccepteerd.

In offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn in Euro exclusief BTW en exclusief andere belastingen of heffingen van overheidswege en zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, gebaseerd op levering franco (DDP; Incoterms 2010) en exclusief kosten van emballage en opslag. Voor grote lengtes en speciale bestellingen geldt, tenzij schriftelijk anders vermeld, levering af fabriek (ex works; Incoterms 2010). Emballage staat ter beoordeling van VenturaHolland, wordt tegen meerprijs berekend en wordt niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Een offerte vervalt indien (een deel van) de materialen of onderdelen, waarop de offerte (mede) ziet, na het uitbrengen van een offerte niet meer beschikbaar zijn.

Kennelijke vergissingen, leemtes, omissies of fouten in de offerte of aanbieding, de orderbevestiging of andere mededelingen binden VenturaHolland niet.

Indien VenturaHolland wordt verzocht om een offerte te maken en zij daarvoor kosten moet maken, heeft zij het recht om de daarvoor door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd volgens de bij haar gebruikelijke tarieven aan de (aspirant) Koper in rekening te brengen, tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Informatie, adviezen, verwerkingsvoorschriften

Alle door VenturaHolland verstrekte offertes, aanbiedingen, adviezen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, monsters, technische gegevens en/of - beschrijvingen alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door VenturaHolland aan Koper verstrekte informatie blijven eigendom van VenturaHolland en worden onder uitdrukkelijk voorbehoud van toepasselijke auteurs-, modellen-, octrooi en/ overige intellectuele eigendomsrechten verstrekt, ook in het geval dat daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VenturaHolland zijn deze vertrouwelijk en is het Koper niet toegestaan deze te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken of ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken en zullen deze niet door Koper worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst. Deze dienen op eerste verzoek zonder behoud van kopieën naar keuze van VenturaHolland te worden geretourneerd of vernietigd.

Koper is gehouden de door leveranciers van VenturaHolland of door VenturaHolland eventueel verstrekte verwerkingsvoorschriften nauwkeurig op te volgen. Het verwerken van door VenturaHolland geleverde zaken is volledig voor eigen risico van Koper, waarbij Koper zich ervan dient te vergewissen dat de producten op de juiste wijze en in overeenstemming met de in de branche geldende technische normeringen en de eventueel verstrekte verwerkingsvoorschriften dienen te worden toegepast en verwerkt.

Adviezen worden door VenturaHolland naar beste weten gegeven op basis van de door Koper aangereikte informatie. Deze adviezen laten onverlet dat Koper zelf moet beoordelen of de door VenturaHolland te leveren zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel en het advies juist en passend is voor de door Koper beoogde toepassing.

VenturaHolland is niet aansprakelijk voor en Koper vrijwaart VenturaHolland voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens VenturaHolland verstrekte adviezen, verwerkingsvoorschriften, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

 

 1. Overeenkomsten

Overeenkomsten en aanvullingen of wijzigingen daarvan komen tot stand en zijn voor VenturaHolland slechts bindend vanaf de dag van ondertekening door een bevoegde vertegenwoordiger van VenturaHolland van de overeenkomst of vanaf de dag dat zij schriftelijk door VenturaHolland zijn geaccepteerd of bevestigd, dan wel vanaf de dag dat met de uitvoering daarvan door VenturaHolland een aanvang is gemaakt.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of materialen.

Indien een overeenkomst wordt aangegaan door twee of meer Kopers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft VenturaHolland tegenover ieder van hen recht op volledige nakoming voor het geheel.

De schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door VenturaHolland wordt geacht juist te zijn, tenzij Koper omgaand, doch uiterlijk binnen 3 uur na verzending van de opdrachtbevestiging, of in geval van overeenkomsten met een overeengekomen levertijd van 5 werkdagen of langer of voor bijzondere ladingen, binnen 1 dag na verzending van de opdrachtbevestiging, schriftelijk daartegen heeft geprotesteerd.

Afspraken met of toezeggingen door medewerkers zijn voor VenturaHolland niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door VenturaHolland schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger zijn bevestigd.

Wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke instemming van VenturaHolland en indien de omstandigheden, zoals onder meer de planning van VenturaHolland, dit naar de mening van VenturaHolland toelaten. VenturaHolland behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit op verzoek van Koper uitgevoerde wijzigingen, waaronder begrepen kosten in verband met aanpassingen van de planning van de werkzaamheden, in rekening te brengen bij Koper.

Indien onderhandelingen met VenturaHolland eindigen, is VenturaHolland nimmer, ongeacht de fase waarin die onderhandelingen zich bevinden, schadevergoeding of enige andere vergoeding verschuldigd.

VenturaHolland is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Indien VenturaHolland gedurende de uitvoering van de overeenkomst hulpmaterialen of andere zaken aan Koper ter beschikking stelt al dan niet tegen vergoeding of verhuurt, blijven deze eigendom van VenturaHolland en is het, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor Koper niet toegestaan deze hulpmaterialen of andere zaken aan derden ter beschikking te stellen of aan te wenden ten behoeve van derden. Gebruik van deze hulpmaterialen of andere zaken door of namens Koper en/ of derden geschiedt voor risico van Koper en Koper vrijwaart VenturaHolland voor alle aanspraken van derden ter zake. Koper is gehouden deze de ter beschikking gestelde materialen of andere zaken op eerste verzoek aan VenturaHolland te retourneren.

 

 1. Prijzen, facturering, betaling

Overeengekomen prijzen zijn steeds in Euro exclusief BTW en exclusief andere belastingen of heffingen van overheidswege en zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, gebaseerd op levering franco (DDP; Incoterms 2010) en exclusief kosten van emballage en opslag en gebaseerd op het op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende prijsniveau van materialen, arbeids-, vervoers-, verzekeringskosten, (invoer-)rechten, belastingen, heffingen, en andere kostprijsbepalende factoren. Voor grote lengtes en bijzondere ladingen geldt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, levering af fabriek (Ex works; Incoterms 2010)

Indien kosten, heffingen en/of belastingen, die de kostprijs van de verkochte producten respectievelijk van het uitvoeren van de overeengekomen koop of opdracht beïnvloeden - zoals door VenturaHolland verschuldigde inkoopprijzen - na het sluiten van de overeenkomst tot aan het tijdstip van de aflevering respectievelijk het uitvoeren van de overeengekomen opdracht, hoger blijken te zijn dan de door VenturaHolland opgegeven dagprijs op het moment van het sluiten van de overeenkomst, heeft VenturaHolland het recht, ook al zijn deze het gevolg van op het moment van het aangaan van de overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden, om naar haar keuze de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen. Dit geldt ook indien VenturaHolland op afroep of in delen levert voor iedere deellevering afzonderlijk. VenturaHolland zal Koper van een prijsaanpassing schriftelijk op de hoogte brengen.

VenturaHolland kan aanspraak maken op verrekening van meerkosten en/of meerwerk ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, ingeval van afwijkingen van eventuele stelposten en/of gestelde hoeveelheden en/of ingeval van door VenturaHolland te maken extra kosten voor te treffen van voorzieningen indien de VenturaHolland of Koper met schriftelijke instemming van VenturaHolland de werkzaamheden opschort of indien meerwerk uit de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden blijkt.

Het gemis van een schriftelijke meerwerkopdracht laat de aanspraken van VenturaHolland op verrekening van meerwerk onverlet.

Uitvoering van en wijzigingen in meerwerk hebben te allen tijde invloed op en leiden tot aanpassingen in de contractueel overeengekomen levertijd en geven VenturaHolland recht op verlenging van de levertijd.

Wijzigingen in materialen en/of hoeveelheden in door of vanwege Koper aangewezen materialen komen te allen tijde voor rekening van Koper zullen door VenturaHolland worden doorberekend.

Betaling van een factuur dient zonder korting, verrekening of opschorting en inclusief kredietbeperkingstoeslag van 2% over het factuurbedrag inclusief BTW plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat uitsluitend in geval van daadwerkelijke ontvangst van de betaling door VenturaHolland binnen 30 dagen de kredietbeperkingstoeslag van 2% vervalt. .

VenturaHolland is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren. Wanneer door VenturaHolland ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling in termijnen wordt toegestaan, is de BTW over het totale verschuldigde bedrag gelijktijdig met de eerste termijn opeisbaar.

In geval van niet, niet tijdige of niet volledige betaling van een factuur is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan VenturaHolland toekomende rechten, zoals opschortings- en retentierechten. Alle betalingsverplichtingen van Koper zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.

Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling is Koper rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, vanaf de vervaldag van de facturen en vervolgens vanaf de eerste dag van iedere daaropvolgende maand. Daarnaast is Koper alsdan alle in redelijkheid door VenturaHolland gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, berekend aan de hand van het tarief dat normaal gesproken door de door VenturaHolland ingeschakelde derde voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door die derde te betalen kosten, met een minimum van € 250,-.

Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst opeisbaar zijn voor vorderingen van VenturaHolland waarvoor geen eigendomsvoorbehoud en/of pandrecht geldt als in artikel 8 bepaald, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

VenturaHolland is te allen tijde gerechtigd om voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst van Koper gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of deugdelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van Kopers verplichtingen onder de Overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die zekerheid zal zijn verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten. Indien Koper geen of onvoldoende zekerheid stelt, is VenturaHolland gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval Koper aansprakelijk is voor alle schade van VenturaHolland.

VenturaHolland is steeds gerechtigd om haar - al dan niet opeisbare - vorderingen op Koper te verrekenen met vorderingen die Koper heeft op aan VenturaHolland gelieerde vennootschappen en ondernemingen. VenturaHolland is tevens bevoegd vorderingen van Koper op aan VenturaHolland gelieerde vennootschappen en ondernemingen te verrekenen met vorderingen van VenturaHolland op Koper. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Koper is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan VenturaHolland te zijn verleend.

 

 1. Levering, levertijd en risico

De opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode geldt bij benadering en is niet fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige aflevering op het voorziene tijdstip dient Koper VenturaHolland schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan haar een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en de overeengekomen (termijn-)betaling door VenturaHolland is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering niet plaats op zaterdag, zondag en algemene erkende feestdagen en wordt de levertijd met dergelijke dagen verlengd.

VenturaHolland heeft het recht om de zaken in deelleveranties te leveren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft VenturaHolland steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.

Indien sprake is van andere omstandigheden dan VenturaHolland bekend waren toen zij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, meerwerk, een tijdelijke verhindering tot twee (2) weken als bedoeld in artikel 12 lid 4 en/of van opschorting van verplichtingen door VenturaHolland ten gevolge van een aan Koper toerekenbare oorzaak, wordt de levertijd c.q. uitvoeringsperiode, zonder dat Koper gerechtigd is tot ontbinding, verlengd met de tijd - in geval van opschorting of tijdelijke verhindering als bedoeld in artikel 12 lid 4: nadat de reden voor de opschorting of oorzaak voor de tijdelijke verhindering is komen te vervallen- die VenturaHolland met in achtneming van haar planning nodig heeft om de overeenkomst en het meerwerk onder deze omstandigheden uit te voeren en de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren. VenturaHolland is gehouden alle kosten die VenturaHolland maakt of schade die VenturaHolland lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in dit lid 4 te voldoen.

Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft Koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Koper vrijwaart VenturaHolland voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt franco levering plaats (DDP; Incoterms 2010) op een zonder enig oponthoud en zonder het maken van extra kosten door het gebezigde vervoermiddel te bereiken locatie zo dicht mogelijk bij de overeengekomen plaats van bestemming en dient het lossen van de zaken altijd door of namens en voor rekening en risico van Koper te geschieden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van lange lengtes en bijzondere ladingen af fabriek (ex Works; Incoterms 2010) bedrijfslocatie VenturaHolland op het moment dat VenturaHolland de zaken voor Koper in haar bedrijfslocatie afscheidt en voor verzending gereed legt en Koper daarvan schriftelijk in kennis stelt. De geleverde zaken en opslag, laden, transport, verzekering en lossen zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van Koper.

Indien een andere wijze van levering wordt overeengekomen, rust het risico van onder meer opslag, laden, transport, verzekering en lossen altijd op Koper en vindt terbeschikkingstelling van de te leveren zaken plaats op een zonder enig oponthoud en zonder het maken van extra kosten door het gebezigde vervoermiddel te bereiken locatie zo dicht mogelijk bij de overeengekomen plaats van bestemming en dient het lossen van de zaken altijd door of namens en voor rekening en risico van Koper te geschieden.

Koper is jegens VenturaHolland verplicht tot een onmiddellijke kosteloze inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. hetgeen in het kader van de opdracht is uitgevoerd, zodra deze aan hem wordt geleverd. Indien Koper niet aan afname meewerkt, heeft VenturaHolland het recht om, nadat Koper door haar in gebreke is gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft VenturaHolland in die situatie het recht om de zaak voor rekening en risico van Koper op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen. VenturaHolland behoeft in het geval van opslag de zaak niet te verzekeren.

Wanneer zaken waaraan door VenturaHolland in opdracht van Koper werkzaamheden zijn uitgevoerd niet binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving dat de uitvoering gereed is, door Koper worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op de opdracht betrekking hebbende factu(u)r(en), heeft VenturaHolland ter beperking van haar schade naar haar keuze het recht die zaken in het openbaar te doen verkopen.

Bij overtreding van het in lid 8 en 9 bepaalde is Koper, nadat VenturaHolland hem in gebreke heeft gesteld, aan VenturaHolland per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de afname- en overige verplichtingen van Koper.

Koper is gehouden alle kosten die VenturaHolland maakt of schade die VenturaHolland lijdt als gevolg van een aan Koper toerekenbare vertraging in de levering te voldoen.

Bij een aankoopbedrag onder de 250,- euro excl. BTW, kredietbeperking, emballage en statiegeldflessen zullen er kleine orderkosten in rekening worden gebracht behalve wanneer Koper een omzet van 2500,- euro of meer had in de afgelopen 12 maanden, Koper beleverd wordt door DHL, Koper meerdere orders heeft op hetzelfde afleveradres met een totale orderwaarde van 250,- euro of meer excl. BTW, kredietbeperking, emballage en statiegeldflessen, of wanneer het een her- of nalevering betreft door een fout van VenturaHolland.

 

 1. Ontbinding, opzegging en annulering; retourzending

 

 1. Indien:

 

Koper toerekenbaar tekortschiet in enige uit de overeenkomst met VenturaHolland voortvloeiende verplichting en deze niet herstelt binnen 14 dagen na door VenturaHolland ter zake schriftelijk in gebreke te zijn gesteld of indien VenturaHolland goede grond heeft te vrezen dat de Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

 

 • Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
 • Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze wordt verleend of Koper onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • Op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
 • Koper rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;
 • Koper feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
 • Koper als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten opzichte van VenturaHolland niet kan nakomen en die overmachtssituatie ten minste 20 kalenderdagen aanhoudt;

 

zijn alle vorderingen van VenturaHolland op Koper per direct opeisbaar en is VenturaHolland, onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige haar toekomende rechten, gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en zich op retentierecht te beroepen, dan wel de overeenkomst met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of een (maatwerk) opdracht door opzegging te doen eindigen, zonder jegens Koper tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het in de vorige lid bepaalde laat het recht van VenturaHolland op vergoeding van schade, kosten en rente onverlet. De werking van artikel 6:271 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Koper is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij VenturaHolland daarmee schriftelijk instemt. Bij instemming van VenturaHolland, is Koper aan VenturaHolland een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor VenturaHolland uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

 

 1. Retourzendingen na uitvoering van een overeenkomst wordt slechts aanvaard door VenturaHolland, indien VenturaHolland voorafgaand schriftelijk instemt en retourzending door Koper plaatsvindt conform de door VenturaHolland gehanteerde retourprocedure en voor rekening en risico van Koper.

 

 1. Maatwerk producten en speciale bestellingen, teveel en/of verkeerd bestelde zaken kunnen nimmer worden geruild en worden nimmer door VenturaHolland retour genomen.

 

 1. Creditering van na voorafgaande schriftelijke instemming van VenturaHolland retour genomen zaken geschiedt enkel indien de retour gezonden zaken in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd en in goede conditie door VenturaHolland worden ontvangen tegen maximaal 80% van het voor de zaken gefactureerde bedrag exclusief eventuele verzendkosten en onder aftrek van door VenturaHolland gemaakte handlingkosten. Zaken die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van VenturaHolland of na twee (2) maanden worden geretourneerd worden niet gecrediteerd.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 

 1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. VenturaHolland behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan Koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat Koper:
 • De koopprijs van alle zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan, en
 • Alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die VenturaHolland ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomst(en), en
 • De vorderingen heeft voldaan die VenturaHolland op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de in de overeenkomst(en) bedoelde verplichtingen.
 1. De eventuele opname van de vordering van VenturaHolland, waarvoor het eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, in een rekening-courantverhouding met Koper en de toekenning van een saldo, doet dit eigendomsvoorbehoud niet teniet gaan.
 2. Koper is voorts op eerste verzoek van VenturaHolland verplicht om mee te werken aan het vestigen van een, al dan niet stil, pandrecht op de geleverde en te leveren zaken, dat van kracht wordt op het moment dat het eigendomsvoorbehoud van VenturaHolland is uitgewerkt, dan wel op een later tijdstip. Dit pandrecht wordt gevestigd ten behoeve van alle vorderingen van VenturaHolland zoals hierboven in lid 1 van dit artikel is omschreven. Het pandrecht kan niet slechts op de (voormalige) eigendomsvoorbehoudzaken worden gevestigd, doch ook op alle vorderingen van Koper op derden tegen de voor pandrecht op vorderingen gebruikelijke condities. Koper dient VenturaHolland op eerste verzoek informatie te verstrekken met betrekking tot deze vorderingen en zaken. Koper machtigt als gevolg van het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden VenturaHolland onherroepelijk om de, al dan niet stille, hiervoor bedoelde pandrechten op gebruikelijke condities namens Koper te vestigen en de daartoe noodzakelijke formaliteiten, waaronder de registratie van een stil pandrecht, te verrichten. VenturaHolland heeft het recht van deze onherroepelijke volmacht gebruik te maken indien een opeisbare vordering, tot zekerheid waarvan het pandrecht strekt, door Koper onbetaald wordt gelaten, dan wel VenturaHolland een gegronde reden heeft om te vermoeden dat Koper niet aan deze verplichtingen zal voldoen.
 3. Zolang Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, verplicht Koper zich jegens VenturaHolland om het geleverde met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VenturaHolland te behandelen, verzekerd te houden en niet te verpanden of anderszins tot zekerheid laten strekken van andere vorderingen dan die van VenturaHolland, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
 4. Koper dient VenturaHolland onverwijld op de hoogte te stellen zodra een derde een recht pretendeert met betrekking tot eigendomsvoorbehoudzaken, dan wel de vorderingen en zaken waarop een pandrecht van VenturaHolland rust. Mocht te eniger tijd blijken dat Koper niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is Koper een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaald gelaten gedeelte van de vordering)en van VenturaHolland.
 5. Als Koper, nadat de zaken conform de overeenkomst door VenturaHolland aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als Koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
 6. VenturaHolland heeft op alle zaken die hij van Koper uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op Koper heeft of mocht krijgen te allen tijde een retentierecht.

 

9. Keuring, klachten

Koper is verplicht om de door VenturaHolland afgeleverde zaken, respectievelijk de door haar uitgevoerde opdracht, onverwijld na in ontvangstneming/het uitvoeren van de opdracht, te keuren op hoeveelheid, uiterlijke kenmerken en andere zonder vergaand onderzoek te ontdekken gebreken. Koper dient van deze klachten een aantekening op de vrachtbrief te maken en VenturaHolland binnen drie (3) werkdagen na aflevering/het uitvoeren van de opdracht, onder nauwkeurige mededeling van het gebrek, schriftelijk te berichten. Bij afwezigheid van een tijdige mededeling wordt het gebrek geacht aanvaard te zijn door Koper.

Voorts dient Koper binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering/het uitvoeren van de opdracht het gepresteerde volledig op andere dan in lid 1 genoemde gebreken te keuren en, indien zich een gebrek openbaart, binnen deze termijn schriftelijk bij VenturaHolland te klagen onder nauwkeurige mededeling van het gebrek.

Koper is, onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2, verplicht om de door VenturaHolland geleverde zaken niet te verwerken alvorens Koper (i) zich ervan heeft vergewist en zich zo nodig goed heeft laten voorlichten dat het beoogde gebruik van de geleverde zaak aansluit bij het door Koper voorgenomen en door VenturaHolland of haar leveranciers voorgeschreven gebruik van het betreffende product en (ii) de geleverde zaken op deugdelijke wijze zijn gekeurd, waar gebruikelijk door middel van een proefverwerking of proefopstelling, waarbij de verwerkingsvoorschriften van VenturaHolland of van haar leveranciers nauwgezet zullen worden opgevolgd.

Koper dient te allen tijde zelf vast te stellen dat de geleverde zaak geschikt is voor het beoogde gebruik en verwerking van de geleverde zaak geschiedt te allen tijde voor risico van Koper. Dit geldt ook indien de zaken in toepassingen worden verwerkt, die niet bij VenturaHolland zijn gekocht. Indien eventuele fouten niettemin pas bij de verwerking worden vastgesteld, dan moeten de werkzaamheden, indien dat nodig is om (verdere) schade te voorkomen, onmiddellijk worden gestaakt en de nog niet verwerkte, ongeopende, originele verpakkingen worden veilig gesteld. VenturaHolland dient in dit geval onverwijld van (vermeende) gebreken schriftelijk en telefonisch te worden bericht.

Indien Koper, ondanks het feit dat hij de hiervoor genoemde bepalingen van dit artikel aantoonbaar in acht heeft genomen, pas na de verwerking van de zaken een gebrek ontdekt, en hij bewijst dat het onmogelijk was om het gebrek voorafgaand, of ter gelegenheid van de verwerking te ontdekken, dient hij, onder mededeling van de aard van het gebrek, schriftelijk bij VenturaHolland te klagen binnen drie (3) werkdagen na de ontdekking daarvan, terwijl voorts geldt dat, indien een termijn van drie (3) werkdagen is verstreken nadat Koper het gebrek redelijkerwijze had kunnen ontdekken, (eveneens) het recht om te klagen is komen te vervallen.

Indien Koper de in dit artikel genoemde termijnen niet in acht neemt, dan wel hij niet op de juiste wijze klaagt, verliest Koper ieder recht om op een eventueel gebrek een beroep te doen, en de daaruit voortvloeiende vorderingen, waaronder schadevergoeding, geldend te maken. De in dit artikel omschreven regeling geldt ook indien aan de geleverde zaak of de door VenturaHolland uitgevoerde opdracht een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door VenturaHolland geuite mededeling bezit of indien het gebrek betrekking heeft op feiten die VenturaHolland kende of behoorde te kennen, doch niet aan Koper heeft medegedeeld.

Indien VenturaHolland een ongegronde klacht in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en VenturaHolland in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht, respectievelijk zaken heeft geleverd, dan heeft VenturaHolland het recht om deze werkzaamheden aan Koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

VenturaHolland heeft het recht om van Koper te verlangen dat hij de aan hem afgeleverde zaken ter zake waarvan hij tijdig en op de juiste wijze heeft geklaagd of een door VenturaHolland te bepalen representatief gedeelte daarvan, op zijn kosten aan VenturaHolland retourneert, opdat VenturaHolland in staat is om de geuite klacht op haar juistheid te controleren. VenturaHolland kan er ook voor kiezen om de klacht te onderzoeken ter plaatse waar Koper de zending heeft opgeslagen, respectievelijk de betreffende zaken werden verwerkt, in welk geval Koper daaraan zijn medewerking moet verlenen.

De retourzending aan VenturaHolland en opslag van de zaken waarop de klacht betrekking heeft, geschieden voor rekening en risico van Koper.

Indien Koper de zaken als bedoeld in dit artikel door VenturaHolland laat afleveren bij een derde, dient Koper te bewerkstelligen dat de betreffende derde (i) bekend is met hetgeen hiervoor onder artikel 9 lid 1 t/m 10 is opgenomen en (ii) voldoet aan deze verplichtingen van Koper.

Klachten met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk en gespecificeerd binnen tien (10) werkdagen na de verzending van een factuur bij VenturaHolland te worden gemeld, bij gebreke waarvan het in de factuur gestelde vaststaat.

 

 1. Garantie

 

 1. De in dit artikel opgenomen garantiebepalingen gelden, tenzij fabrieksgarantie op de door VenturaHolland geleverd zaken van toepassing is. Voor zaken met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het in de navolgende lid 2 tot en met 14 gestelde, de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabrikant geen garantie, dan wordt door VenturaHolland eveneens geen garantie verstrekt, behoudens het hiernavolgende in lid 2 tot en met 14 bepaalde.
 2. Tenzij schriftelijk anders met Koper overeengekomen, garandeert VenturaHolland met inachtneming van de hierna in lid 3 tot en met 14 opgenomen voorwaarden, gedurende een termijn van drie (3) maanden na levering van een zaak of de uitvoering van een opdracht dat het geleverde vrij is van materiaal en/of constructiefouten c.q. dat de overeengekomen opdracht deugdelijk is uitgevoerd.
 3. De in artikel 10 lid 2 genoemde garantie omvat uitsluitend de kosteloze gehele of, ter uitsluitende beoordeling van VenturaHolland, gedeeltelijke herlevering onder dezelfde condities van een gelijke, dan wel, naar keuze van VenturaHolland, gelijkwaardige zaak ter vervanging van (het gedeelte van) de geleverde zaak die het gebrek vertoont c.q. het kosteloze herstel van het gebrek in het (gedeelte van) de uitgevoerde opdracht dat een gebrek vertoont, op de wijze ter beoordeling van VenturaHolland, dan wel, naar keuze van VenturaHolland, creditering van Koper voor het op het gebrek betrekking hebbende (gedeelte van) het factuurbedrag voor de geleverde zaak /uitgevoerde opdracht. Koper biedt in het kader van de herlevering of herstel van gebrekkige uitvoering van de opdracht de te vervangen zaak/zaken, zo nodig na demontage daarvan, op haar kosten aan VenturaHolland op een door VenturaHolland te bepalen plaats aan. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting tot de herlevering van zaken of herstel van gebrekkige uitvoering van een opdracht zoals omschreven in dit lid 10.3, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van demontage en montage, transport-/verzendkosten en/of reis- en verblijfskosten, zijn voor rekening van Koper, zonder aansprakelijk van VenturaHolland voor enige door Koper en/of derden geleden schade.
 4. De garantie dekt geen schade of gebreken die, geheel of gedeeltelijk, ontstaan door of het gevolg zijn van:

Opslag, toepassing, verwerking, montage, wijziging of reparatie door Koper of derden;

 • Opslag, toepassing, verwerking, montage, wijziging of reparatie door Koper of derden;
 • Opslag, toepassing, verwerking, montage of onderhoud in strijd met verwerkingsvoorschriften van VenturaHolland of haar leveranciers;
 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundige behandeling of behandeling met ondeugdelijk materiaal;
 • Het niet, niet tijdig, niet juist of onoordeelkundig verrichten van noodzakelijk (al dan niet periodiek) onderhoud;
 • Bouwkundige/constructieve veranderingen en/of wijzigingen, dan wel functiewijzigingen van het bouwwerk/ de constructie, waarin de geleverde zaak is verwerkt, door wat voor oorzaak dan ook;
 • Directe of indirecte beschadiging(en) na levering van de geleverde zaak, door welke oorzaak dan ook;
 • Defecten aan, of verkeerde uitvoering van andere materialen of producten of het gebruik van niet voorgeschreven of niet geschikte andere materialen of producten, waardoor de eigenschappen en specificaties van de geleverde zaak negatief worden beïnvloed;
 • Enig handelen of nalaten in strijd met een tevoren door VenturaHolland uitgebracht technisch advies en/of leveranciers voorschriften;
 • (Kleur-)afwijkingen in natuurproducten (zoals gepatineerd zink);
 • Brand en andere niet voor rekening en risico van VenturaHolland komende omstandigheden, waaronder vochtinwerking en/of lekkages, en verandering van agressiviteit van stof(fen) in het milieu, alsmede onvoorziene chemische invloeden of het al dan niet opzettelijk toebrengen van schade aan de geleverde zaak, al dan niet door (een) derde(n) ;
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van de geleverde zaak;
 • Buitengewone weersomstandigheden, dan wel natuurrampen, als gevolg waarvan de eigenschappen en specificaties van de geleverde zaak veranderen;
 1. Voorts is de garantie uitgewerkt zodra Koper daarop een beroep doet en VenturaHolland haar garantieverplichting nakomt.
 2. Op de in artikel 10 lid 3 beschreven garantie kan enkel een beroep worden gedaan door Koper. Rechtsopvolgers van Koper of derden kunnen jegens VenturaHolland geen beroep op de garantie doen en Koper vrijwaart VenturaHolland ter zake.
 3. De door VenturaHolland gegeven garantie laat de mogelijkheid van een beroep op overmacht zoals omschreven in artikel 12 lid 2 en 3 door haar onverlet.
 4. In geval een verzekeraar, of een persoon die (mede) aansprakelijk is, ter zake de door Koper geleden schade, wordt aangesproken, en die persoon tot betaling overgaat, zal uit het door die persoon betaalde bedrag allereerst het bedrag worden verhaald, en aan VenturaHolland worden uitgekeerd, dat VenturaHolland ter zake de afwikkeling van de Garantie heeft gespendeerd, of zal spenderen.
 5. De niet onder de garantie door VenturaHolland te maken kosten, onder meer kosten van demontage en montage, transport- en reis- en verblijfskosten zullen, voor zover deze kosten door derden bij VenturaHolland in rekening worden gebracht en/of door VenturaHolland worden gemaakt, door VenturaHolland tegen de bij VenturaHolland in rekening gebrachte- en/of bij VenturaHolland geldende prijzen en tarieven, worden doorbelast en/of in rekening gebracht aan/bij Koper.
 6. Het recht op garantie ontstaat eerst indien en zodra Koper het door hem verschuldigde en al zijn verplichtingen jegens VenturaHolland heeft voldaan in verband met de levering van de geleverde zaak. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie in verband met dat Koper nog niet het door hem aan VenturaHolland verschuldigde en/of zijn andere verplichtingen jegens VenturaHolland heeft voldaan, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.
 7. Op de garantie kan geen beroep worden gedaan, en zij vervalt, indien Koper niet, of onvoldoende, meewerkt aan enig door VenturaHolland gewenst onderzoek naar de juistheid van het door Koper geuite gebrek.
 8. Het bewijs van een gerechtvaardigde aanspraak onder deze garantie ligt bij Koper. Koper dient in dit kader tevens te bewijzen dat het door hem ontdekte gebrek aan de geleverde zaak reeds op het moment van de levering daarvan bestond.
 9. Indien VenturaHolland schriftelijk afwijkende garantievoorwaarden met Koper overeenkomt, zijn de bepalingen van dit artikel onverminderd daarop van toepassing, tenzij deze strijdig zijn met de afwijkende garantievoorwaarden.

 

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van VenturaHolland is beperkt tot nakoming jegens Koper van de in artikel 10 van deze voorwaarden opgenomen garantieverplichtingen.

Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 10 en behoudens opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van VenturaHolland, is VenturaHolland niet aansprakelijk jegens Koper of derden vanwege een tekortschieten, onrechtmatig handelen of enige andere rechtsgrond voor enige door Koper of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, daaronder mede begrepen schade zijdens Koper of enige derde, zoals maar niet beperkt tot schade aan in eigendom van Koper of derden toebehorende zaken, alsmede voor directe schade, indirecte en/of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot kosten verbonden aan demontage en montage, transportkosten, reis- en verblijfkosten, immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, productieverliezen, gederfde winst, letselschade, productieverlies, opzichtschade, boetes of milieuschade.

VenturaHolland is, indien mocht worden geoordeeld dat zij, naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, enige schadevergoeding verschuldigd zou zijn, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend aansprakelijk voor die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen VenturaHolland verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd behoort te zijn en in het desbetreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd.

VenturaHolland beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid indien haar geen aanspraak op lid 2 van dit artikel toekomt, haar aansprakelijkheid in ieder geval tot maximaal 15% van het factuurbedrag (exclusief BTW) voor de betreffende (deel) levering of (deel) opdracht met een maximum van € 10.000,-.

Onder opzet of bewuste roekeloosheid wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of leidinggevende ondergeschikten van VenturaHolland.

Geen aansprakelijkheid zijdens VenturaHolland bestaat, en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming zijdens VenturaHolland vervalt, indien deze gebaseerd is op onjuistheden in toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, indien Koper zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of herstel en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of niet nauwkeurig is behandeld of aangebracht volgens de aanwijzingen of verwerkingsvoorschriften van VenturaHolland of haar leveranciers dan wel op een anderszins onoordeelkundige of nalatige wijze wordt gebruikt of behandeld of opgeslagen, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, waaronder de situatie dat de geleverde zaak wordt gebruikt in combinatie met enige zaak, die niet door VenturaHolland werd geleverd, terwijl de door VenturaHolland geleverde zaak zelf aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze die voor VenturaHolland redelijkerwijs niet was te verwachten, en dit invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade dan wel de zaak is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van Koper. Onder het niet bestaan of het vervallen van een eventuele aansprakelijkheid van VenturaHolland wordt tevens nadrukkelijk begrepen het niet bestaan of het vervallen van een eventueel recht op het instellen van een vordering jegens VenturaHolland op basis van een (al dan niet door VenturaHolland afgegeven) wettelijke garantie.

VenturaHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde hulppersonen of andere door haar ingeschakelde derden. De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de overeenkomst gelden bij wijze van derdenbeding mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan VenturaHolland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Alle verweermiddelen die VenturaHolland aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar medewerkers en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ten opzichte van Koper worden ingeroepen, als ware haar medewerkers en voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door leveranciers en derden aan VenturaHolland kunnen worden tegengeworpen, kunnen in dezelfde mate ook door VenturaHolland aan Koper worden tegengeworpen.

VenturaHolland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor adviezen, ongeacht of deze adviezen mondeling of schriftelijk zijn uitgebracht en ongeacht of aan dit advies een onderzoek ter plaatse en/of een onderzoek van documenten op bouwtechnisch niveau is voorafgegaan. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van de toepasbaarheid en de verwerking van de geleverde zaken op basis van de in de branche geldende normeringen.

In dit artikel moet onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige daad worden begrepen. Het in dit artikel bepaalde laat de aansprakelijkheid van VenturaHolland uit hoofde van dwingendrechtelijke rechtsregels onverlet.

Koper vrijwaart VenturaHolland ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van VenturaHolland in de verhouding met Koper in deze algemene voorwaarden is uitgesloten of beperkt. In dit kader vrijwaart Koper VenturaHolland tevens tegen aanspraken van derden in het kader van een eventuele productaansprakelijkheid, voor zover deze aanspraak het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van VenturaHolland jegens Koper overstijgt. Op deze vrijwaring kan tevens een beroep worden gedaan door VenturaHolland’ personeel en door VenturaHolland in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden.

Op straffe van verlies van enige aanspraak jegens VenturaHolland, waaronder uitdrukkelijk enige aanspraak op grond van de in artikel 10 omschreven garantie, dient VenturaHolland binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van enig gebrek, dan wel binnen veertien (14) dagen nadat Koper het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk daarvan in kennis te worden gesteld, onder nauwkeurige opgave van het gebrek.

Op straffe van verlies van enige aanspraak jegens VenturaHolland, waaronder uitdrukkelijk enige aanspraak op grond van de in artikel 10 omschreven garantie, is Koper verplicht om terstond na de ontdekking van het gebrek in overleg met VenturaHolland maatregelen te nemen ter beperking van de schade.

Indien Koper stelt dat er sprake is van een tekortkoming of een gebrek en Koper tijdig heeft geklaagd, kan VenturaHolland met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, uiterlijk gedurende één (1) jaar nadat VenturaHolland door Koper omtrent een gebrek in de door haar te verrichten/verrichte prestatie is geïnformeerd, wegens een toerekenbare tekortkoming of een gebrek of wilsgebrek in rechte worden aangesproken. Deze termijn is een vervaltermijn.

Indien VenturaHolland toerekenbaar tekort is geschoten en zij ondanks hetgeen in dit artikel is bepaald voor enige schade aansprakelijk zou zijn, of dit anderszins komt vast te staan en Koper tijdig heeft geklaagd, heeft VenturaHolland, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, het recht om aan Koper mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten van de opdracht c.q. herstel daarvan zal overgaan. Bij het maken van haar keuze zal VenturaHolland in redelijkheid met de belangen van Koper rekening houden. Indien VenturaHolland na genoemde mededeling op redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft Koper geen recht op schadevergoeding.

 

 1. Niet- uitvoerbaarheid en Overmacht

Indien tijdens de uitvoering van een opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, maatwerk, blijkt, dat dit ten gevolge van aan de VenturaHolland niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, dan heeft VenturaHolland het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolgen van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De meer- of minderkosten, die uit de wijziging van de opdracht voortvloeien, zullen door partijen binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond dat de opdracht niet verder wordt uitgevoerd worden verrekend, waarbij VenturaHolland vergoeding voor reeds verrichte, doch onbenut gebleken werkzaamheden en leveringen toekomt.

Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig alle onvrijwillige storingen of belemmeringen en in het algemeen alle omstandigheden en gebeurtenissen die buiten de controle of zeggenschap van VenturaHolland vallen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, waaronder begrepen staking en/of ziekte van werknemers van VenturaHolland, virusuitbraak en/of pandemie, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, cybercriminaliteit, alsmede belemmerende maatregelen van enige overheid, import- of handelsbeperkingen of anderszins door overheid of overheids- of particuliere organisaties opgelegde leveringsverboden, stroomstoring, verstoring van digitale infrastructuur, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede verdere omstandigheden die de mogelijkheid tot nakoming negatief beïnvloeden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, en wel indien de verhindering langer duurt dan twee weken na de omstandigheid die tot die verhindering leidt, dan wel vast staat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken.

VenturaHolland heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht als bedoeld in dit artikel tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens Koper na te komen.

In het geval er sprake is van tijdelijke verhindering tot twee (2) weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat Koper de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen VenturaHolland moet leveren op de voet van het in artikel 6 lid 4 gestelde, verlengd.

Indien er sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of - voor het deel dat niet kan worden uitgevoerd – gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van het in de vorige zin bepaalde tot ontbinding wordt overgegaan, is geen van de partijen aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

 

 1. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn. Daaronder wordt in ieder geval begrepen de inhoud en voorwaarden van de overeenkomst.

 

 1. Privacy

Koper verklaart dat hij op de hoogte is van het Privacy Statement van VenturaHolland. Het Privacy Statement is te downloaden via https://www.VenturaHolland.nl/privacyverklaring-VenturaHolland

Koper en VenturaHolland staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende te verwerken persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de bij of krachtens Europese en/of Nederlandse privacywetgeving gestelde voorschriften, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. Koper en VenturaHolland zullen alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

Koper vrijwaart VenturaHolland voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Koper wordt gehouden of waarvoor Koper uit hoofde van de Europese en/of Nederlandse wetgeving anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt VenturaHolland daarvoor volledig schadeloos.

 

 1. Overdracht- en verpandingsverbod

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van VenturaHolland is het Koper niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen uit overeenkomsten met VenturaHolland over te dragen of te bezwaren. Overdracht of bezwaring in strijd hiermee heeft geen goederenrechtelijke werking. Na overdracht of bezwaring blijft Koper hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten met VenturaHolland en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn , is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Alle geschillen die tussen VenturaHolland en Koper ontstaan, worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van VenturaHolland om Koper voor een anderszins bevoegde Rechter in rechte te betrekken.

Dakpannen Op ons klantportaal staan onze voorraad dakpannen! Hierdoor kunnen we je snel helpen met deze dakpannen!
Dakbedekking Verschillende soorten daksystemen van meerdere merken voorradig!
Zink/PVC Groot assortiment zink en pvc. Ook kunnen we maatwerk aanbieden!
Rookkanalen Ruim assortiment rookkanalen! Zo kun je efficiënt jouw project afronden!

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen